งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

LOGIN
*** หมายเหตุ ให้ใช้ USER และ PASS เดียวกับระบบตรวจสอบการบันทึกข้อมูล 21 แฟ้ม
USER
PASS
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์