เข้าสู่ระบบดูรายบุคคล

ตัวชี้้วัด QOF 2557 (แหล่งข้อมูล 21 แฟ้ม)


ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เกณฑ์การให้คะแนน
1.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ไม่น้อยร้อยล่ะ 60 4,123 1,681 40.77 <60.00%=1คะแนน, 60.00-70.99%=2 คะแนน, >=71%=3 คะแนน
1.2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 90 2,408 810 33.64 <80.00%=1 คะแนน, 80.01-90.99%=2 คะแนน, >=91%=3 คะแนน
1.4 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยร้อยละ 65 3,582 2,002 55.89 <60.00%=1 คะแนน, 60.01-70.99%=2 คะแนน, >=71%=3 คะแนน
1.5 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด ไม่น้อยร้อยละ 95 14,493 9,867 68.08 <90.00%=1 คะแนน, 90.01-95.99%=2 คะแนน, >=96%=3 คะแนน
1.6 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5 ไม่น้อยร้อยละ 90 16,467 10,251 62.25 <90.00%=1 คะแนน, 90.01-95.99%=2 คะแนน, >=96%=3 คะแนน
1.7 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 45,445 31,844 70.07 <90.00%=1 คะแนน, 90.01-95.99%=2 คะแนน, >=96%=3 คะแนน
1.8 ร้อยละของเด็ก ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ( บัญชี 5) 16,664 14,319 85.93 <90.00%=1 คะแนน, 90.01-95.99%=2 คะแนน, >=96%=3 คะแนน
1.9 ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป6. ได้รับวัคซีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 dT ( บัญชี 5) 17,783 13,864 77.96 <90.00%=1 คะแนน, 90.01-95.99%=2 คะแนน, >=96%=3 คะแนน
1.10 ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 422,729 249,606 59.05 <80.00%=1 คะแนน, 80.01-90.99%=2 คะแนน, >=91%=3 คะแนน
1.11 ร้อยละของประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 148,308 92,246 62.20 <80.00%=1 คะแนน, 80.01-90.99%=2 คะแนน, >=91%=3 คะแนน
2.1 สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่โรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1.36 2,083,613 4,464,286 2.14 <1.01 =1 คะแนน , 1.01-1.35 =2 คะแนน, 1.36-1.50 =3 คะแนน ,1.51-1.70 =4 คะแนน, > 1.70=5 คะแนน
2.5 อัตราผู้ป่วยที่มีระดับ HbA1c น้อยกว่า 7 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 10,777 4,860 45.10 < 25% =1 คะแนน , 25-29%=2คะแนน , 30-34%=3 คะแนน ,35-40%=4คะแนน,>=41% =5คะแนน
2.6 อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำปี ร้อยละ 80 (ทั้งหมดรับบริการ) 25,328 13,162 51.97 < 50% =1 คะแนน , 50-59%=2คะแนน , 60-69%=3 คะแนน ,70-79%=4คะแนน,>=80% =5คะแนน
2.6. อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำปี ร้อยละ 80 (เฉพาะคนในเขตรับบริการ) 18,354 10,498 57.20 < 50% =1 คะแนน , 50-59%=2คะแนน , 60-69%=3 คะแนน ,70-79%=4คะแนน,>=80% =5คะแนน
2.7 อัตราควมดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ < 140/90 มม.ปรอท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 39,833 26,490 66.50 < 65% =1 คะแนน , 60-69%=2คะแนน , 70-74%=3 คะแนน ,75-79%=4คะแนน,>=80% =5คะแนน
4.2.1 ร้อยละการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 567,001 188,150 33.18 >40% =0 คะแนน , >35-40%=1คะแนน , >30-35%=2 คะแนน ,>25-30%=3คะแนน,>20-25 =4คะแนน, <=20=5
4.2.2 ร้อยละการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 37,162 21,362 57.48 >40% =0 คะแนน , >35-40%=1คะแนน , >30-35%=2 คะแนน ,>25-30%=3คะแนน,>20-25 =4คะแนน, <=20=5
4.3 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคต้อกระจก ร้อยละ 90 146,571 70,843 48.33 50-59% =1 คะแนน , 60-69%=2คะแนน , 70-79%=3 คะแนน ,80-89%=4คะแนน,>=90% =5คะแนน
4.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนด้านการตรวจเท้า ร้อยละ 70 (ทั้งหมด) 29,542 16,626 56.28 < 50% =1 คะแนน , 50-60.9%=2คะแนน , 61-70.9%=3 คะแนน ,71-79.9%=4คะแนน,>=80% =5คะแนน
4.4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนด้านการตรวจเท้า ร้อยละ 70 (เฉพาะคนในเขต) 21,571 13,194 61.17 < 50% =1 คะแนน , 50-60.9%=2คะแนน , 61-70.9%=3 คะแนน ,71-79.9%=4คะแนน,>=80% =5คะแนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์