Home

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ไม่น้อยร้อยล่ะ 60

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการแม่ข่าย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
10668 อำเภอเมือง 515 174 33.79
10915 อำเภอชุมพลบุรี 200 84 42.00
10916 อำเภอท่าตูม 420 226 53.81
10917 อำเภอจอมพระ 113 54 47.79
10918 อำเภอปราสาท 351 119 33.90
10919 อำเภอกาบเชิง 370 124 33.51
10920 อำเภอรัตนบุรี 258 149 57.75
10921 อำเภอลสนม 86 32 37.21
10922 อำเภอศีขรภูมิ 262 108 41.22
10923 อำเภอสังขะ 622 198 31.83
10924 อำเภอลำดวน 87 37 42.53
10925 อำเภอสำโรงทาบ 217 85 39.17
10926 อำเภอบัวเชด 214 133 62.15
22302 อำเภอพนมดงรัก 78 27 34.62
27842 อำเภอเขวาสินรินทร์ 108 24 22.22
27843 อำเภอศรีณรงค์ 139 57 41.01
27844 อำเภอโนนนารายณ์ 84 50 59.52สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์