Home

ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 90

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการแม่ข่าย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
10668 อำเภอเมือง 454 116 25.55
10915 อำเภอชุมพลบุรี 113 33 29.20
10916 อำเภอท่าตูม 293 171 58.36
10917 อำเภอจอมพระ 56 2 3.57
10918 อำเภอปราสาท 98 27 27.55
10919 อำเภอกาบเชิง 149 35 23.49
10920 อำเภอรัตนบุรี 210 148 70.48
10921 อำเภอลสนม 37 9 24.32
10922 อำเภอศีขรภูมิ 135 34 25.19
10923 อำเภอสังขะ 358 57 15.92
10924 อำเภอลำดวน 38 11 28.95
10925 อำเภอสำโรงทาบ 79 22 27.85
10926 อำเภอบัวเชด 138 78 56.52
22302 อำเภอพนมดงรัก 21 4 19.05
27842 อำเภอเขวาสินรินทร์ 86 7 8.14
27843 อำเภอศรีณรงค์ 69 20 28.99
27844 อำเภอโนนนารายณ์ 74 36 48.65สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์