Home

ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยร้อยละ 65

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการแม่ข่าย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
10668 อำเภอเมือง 930 412 44.30
10915 อำเภอชุมพลบุรี 160 99 61.88
10916 อำเภอท่าตูม 317 224 70.66
10917 อำเภอจอมพระ 83 30 36.14
10918 อำเภอปราสาท 252 177 70.24
10919 อำเภอกาบเชิง 168 41 24.40
10920 อำเภอรัตนบุรี 261 242 92.72
10921 อำเภอลสนม 53 36 67.92
10922 อำเภอศีขรภูมิ 257 123 47.86
10923 อำเภอสังขะ 440 177 40.23
10924 อำเภอลำดวน 52 41 78.85
10925 อำเภอสำโรงทาบ 105 47 44.76
10926 อำเภอบัวเชด 159 135 84.91
22302 อำเภอพนมดงรัก 40 12 30.00
27842 อำเภอเขวาสินรินทร์ 140 93 66.43
27843 อำเภอศรีณรงค์ 82 40 48.78
27844 อำเภอโนนนารายณ์ 99 78 78.79สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์