Home

ตัวชี้วัด 1.5 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด ไม่น้อยร้อยละ 95

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการแม่ข่าย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
10668 อำเภอเมือง 2,400 1,319 54.96
10915 อำเภอชุมพลบุรี 734 471 64.17
10916 อำเภอท่าตูม 995 661 66.43
10917 อำเภอจอมพระ 678 443 65.34
10918 อำเภอปราสาท 1,869 1,316 70.41
10919 อำเภอกาบเชิง 665 359 53.98
10920 อำเภอรัตนบุรี 838 702 83.77
10921 อำเภอลสนม 398 334 83.92
10922 อำเภอศีขรภูมิ 1,335 1,040 77.90
10923 อำเภอสังขะ 1,876 1,136 60.55
10924 อำเภอลำดวน 330 241 73.03
10925 อำเภอสำโรงทาบ 565 382 67.61
10926 อำเภอบัวเชด 573 444 77.49
22302 อำเภอพนมดงรัก 431 146 33.87
27842 อำเภอเขวาสินรินทร์ 340 275 80.88
27843 อำเภอศรีณรงค์ 536 313 58.40
27844 อำเภอโนนนารายณ์ 368 309 83.97สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์