Home

ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการแม่ข่าย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
10668 อำเภอเมือง 7,885 6,081 77.12
10915 อำเภอชุมพลบุรี 2,228 1,669 74.91
10916 อำเภอท่าตูม 3,270 2,434 74.43
10917 อำเภอจอมพระ 2,095 1,608 76.75
10918 อำเภอปราสาท 5,780 2,626 45.43
10919 อำเภอกาบเชิง 2,250 1,477 65.64
10920 อำเภอรัตนบุรี 2,660 2,350 88.35
10921 อำเภอลสนม 1,181 982 83.15
10922 อำเภอศีขรภูมิ 4,260 3,369 79.08
10923 อำเภอสังขะ 5,306 2,546 47.98
10924 อำเภอลำดวน 1,054 913 86.62
10925 อำเภอสำโรงทาบ 1,753 1,150 65.60
10926 อำเภอบัวเชด 1,697 1,377 81.14
22302 อำเภอพนมดงรัก 1,490 608 40.81
27842 อำเภอเขวาสินรินทร์ 1,011 933 92.28
27843 อำเภอศรีณรงค์ 1,554 1,019 65.57
27844 อำเภอโนนนารายณ์ 1,158 950 82.04สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์