Home

ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่โรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1.36

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการแม่ข่าย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
10668 อำเภอเมือง 443,948 803,991 1.81
10915 อำเภอชุมพลบุรี 95,839 187,202 1.95
10916 อำเภอท่าตูม 155,748 305,972 1.96
10917 อำเภอจอมพระ 90,590 193,518 2.14
10918 อำเภอปราสาท 231,540 443,229 1.91
10919 อำเภอกาบเชิง 88,299 159,849 1.81
10920 อำเภอรัตนบุรี 157,906 410,228 2.60
10921 อำเภอลสนม 67,535 157,308 2.33
10922 อำเภอศีขรภูมิ 215,315 449,135 2.09
10923 อำเภอสังขะ 165,235 382,955 2.32
10924 อำเภอลำดวน 56,663 140,822 2.49
10925 อำเภอสำโรงทาบ 87,156 219,110 2.51
10926 อำเภอบัวเชด 78,291 140,214 1.79
22302 อำเภอพนมดงรัก 67,456 96,966 1.44
27842 อำเภอเขวาสินรินทร์ 20,321 85,558 4.21
27843 อำเภอศรีณรงค์ 18,583 126,768 6.82
27844 อำเภอโนนนารายณ์ 24,764 148,642 6.00สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์