Home

ตัวชี้วัด 2.5 อัตราผู้ป่วยที่มีระดับ HbA1c น้อยกว่า 7 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการแม่ข่าย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
10668 อำเภอเมือง 2,507 1,377 54.93
10915 อำเภอชุมพลบุรี 709 235 33.15
10916 อำเภอท่าตูม 250 143 57.20
10917 อำเภอจอมพระ 606 202 33.33
10918 อำเภอปราสาท 768 235 30.60
10919 อำเภอกาบเชิง 65 18 27.69
10920 อำเภอรัตนบุรี 1,058 569 53.78
10921 อำเภอลสนม 736 430 58.42
10922 อำเภอศีขรภูมิ 1,125 499 44.36
10923 อำเภอสังขะ 1,269 407 32.07
10924 อำเภอลำดวน 380 179 47.11
10925 อำเภอสำโรงทาบ 462 129 27.92
10926 อำเภอบัวเชด 447 123 27.52
22302 อำเภอพนมดงรัก 137 119 86.86
27842 อำเภอเขวาสินรินทร์ 343 231 67.35
27843 อำเภอศรีณรงค์ 211 120 56.87
27844 อำเภอโนนนารายณ์ 109 70 64.22สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์